எமது செய்தியாளர்கள்

ம்போட்மிரர் ஊடக வலயமைப்பின் மதிப்பிற்குரிய ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவித்தல்:
இவ்வருடத்துக்கான உங்கள் அடையாள அட்டையினைப் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள்...  

பணிப்பாளர் எம்.வை அமீர்  077 61 444 61 
my.ameer@gmail.com அவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளவும். 
உரிய ஆவணங்களை மின்னஞ்சல் செய்வதன் ஊடாக அடையாள அட்டையினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.