Admin-message ********** 100 வீதம் ஆதாரமுள்ள செய்திகளை புகைப்படத்துடன் அனுப்பி வைக்கவும். இம்போட்மிரர் லோகோவுடனான ஒளிவடிவ செய்திகள் அனுப்பும் செய்தியாளர்களுக்கு கொடுப்பனவு வழங்கப்படும். Call- 0776144461 - 0757433331 மின்னஞ்சல்- news@importmirror.com Admin-message


Headlines
Loading...
Admin-message

gampaha

கம்பஹா மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி57700447.13%9
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு54995844.92%8
மக்கள் விடுதலை முன்னணி878807.18%1
ஜனநாயகக் கட்சி47060.38%0
பொது ஜன பெரமுன16640.14%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி6930.06%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி4150.03%0
ஜனசெத பெரமுன1850.02%0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு1840.02%0
நவ சம சமாஜக் கட்சி1410.01%0

கம்பஹா மாவட்டம் - பியகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4275946.67%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4123245%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி67427.36%
ஜனநாயகக் கட்சி4440.48%
பொது ஜன பெரமுன2120.23%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி820.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி380.04%
ஜனசெத பெரமுன160.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி70.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு60.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - வத்தளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி5101158.29%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு3074335.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி51415.87%
ஜனநாயகக் கட்சி3150.36%
பொது ஜன பெரமுன770.09%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி550.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி410.05%
நவ சம சமாஜக் கட்சி100.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி70.01%
ஜனசெத பெரமுன60.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - நீர்கொழும்பு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4851767.6%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு1892826.37%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி39025.44%
ஜனநாயகக் கட்சி2210.31%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி370.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி350.05%
பொது ஜன பெரமுன140.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி90.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு60.01%
ஜனசெத பெரமுன50.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - திவுலபிட்டிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு3847149.01%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி3572545.51%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி39515.03%
ஜனநாயகக் கட்சி1200.15%
பொது ஜன பெரமுன760.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி490.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி210.03%
நவ சம சமாஜக் கட்சி70.01%
ஜனசெத பெரமுன70.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு50.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மினுவாங்கொடை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4589847.16%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4337344.56%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி74007.6%
ஜனநாயகக் கட்சி2910.3%
பொது ஜன பெரமுன1460.15%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி370.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி290.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி220.02%
ஜனசெத பெரமுன100.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு80.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - களனி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி3150147.9%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு2832343.07%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி52067.92%
ஜனநாயகக் கட்சி4270.65%
பொது ஜன பெரமுன1690.26%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி310.05%
ஜனசெத பெரமுன220.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி210.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு60.01%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய40.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - கட்டான தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி5039348.79%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4558244.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி66626.45%
ஜனநாயகக் கட்சி2970.29%
பொது ஜன பெரமுன1020.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி410.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி310.03%
ஜனசெத பெரமுன170.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி80.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு80.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மஹர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு5436249.66%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4544641.52%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி86037.86%
ஜனநாயகக் கட்சி6030.55%
பொது ஜன பெரமுன1940.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி1040.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி310.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு100.01%
ஜனசெத பெரமுன90.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி70.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - தொம்பே தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4492552.52%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி3539041.37%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி45575.33%
ஜனநாயகக் கட்சி3170.37%
பொது ஜன பெரமுன1030.12%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு930.11%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி320.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி300.04%
ஜனசெத பெரமுன110.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி70.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மஹர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு5436249.66%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4544641.52%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி86037.86%
ஜனநாயகக் கட்சி6030.55%
பொது ஜன பெரமுன1940.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி1040.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி310.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு100.01%
ஜனசெத பெரமுன90.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி70.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - அத்தனகலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4492647.29%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4237144.6%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி69737.34%
ஜனநாயகக் கட்சி3270.34%
பொது ஜன பெரமுன1320.14%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி390.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி300.03%
நவ சம சமாஜக் கட்சி130.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு110.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி100.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - ஜா-எல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி5180749.81%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4305141.39%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி83338.01%
ஜனநாயகக் கட்சி4190.4%
பொது ஜன பெரமுன1040.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி340.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி240.02%
ஜனசெத பெரமுன170.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி140.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி80.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மீரிகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4101446.78%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி3979445.39%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி62557.14%
ஜனநாயகக் கட்சி2480.28%
பொது ஜன பெரமுன1060.12%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி380.04%
ஜனசெத பெரமுன320.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி250.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய70.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு60.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி1785944.85%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு1707542.88%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி440111.05%
ஜனநாயகக் கட்சி3210.81%
பொது ஜன பெரமுன750.19%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி300.08%
ஜனசெத பெரமுன90.02%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி90.02%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி60.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு50.01%
Powered by Blogger.